Gemiddelde levensduur producten

Ieder product heeft een gemiddelde levensduur. Na deze periode wordt het product als verouderd gezien. In tabel 1 onderaan deze pagina kunt u zien hoe lang de gemiddelde levensduur van uw product bedraagt. De gemiddelde levensduur vangt aan bij de aanschaf van het product. De datum van de factuur wordt gebruikt om na te gaan of een product binnen de gemiddelde levensduur valt.

Wanneer een product na 24 maanden en binnen de gemiddelde levensduur defect gaat, dan is er nog steeds sprake van kosteloos herstel, behalve in die gevallen waarbij de reparatie bijdraagt tot een aanzienlijke verlenging van de levensduur van het product. Zie aan het einde van deze pagina meer informatie bij clausule "Uitgesloten van wettelijke garantie". De kosten worden verdeeld op basis van het aantal maanden dat u het product heeft kunnen gebruiken. Halve maanden worden daarbij in uw voordeel naar beneden afgerond.
Dus: een product dat u 26,5 maanden in uw bezit heeft gehad wordt voor de berekening van de geboden korting afgerond naar 26 maanden. Bij een defect dat u constateert aan bijvoorbeeld een desktop van 26 maanden, zie hiervoor onderstaand voorbeeld:

Toelichting op tabel 2 onderaan de pagina: De reparatiekosten worden gedeeld door de gemiddelde levensduur (€360,- / 36 = €10,-) en vervolgens vermenigvuldigd met het aantal maanden dat u de desktop in uw bezit heeft gehad (26 * €10,- = €260,-). Dit gedeelte van de reparatiekosten (€260,-) is dan voor uw rekening. Het resterende gedeelte (€360,- - €260,- = €100,-) wordt vergoed door PC reset.


Uitgesloten van wettelijke garantie

In onderstaande gevallen kunt u geen aanspraak maken op wettelijke garantie:
 

  • Bij beschadiging of in geval van defecten veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid.
  • Bij ondeskundig of onoordeelkundig gebruik.
  • Bij het nalaten tijdig onderhoud te plegen of bij onjuist onderhoud.
  • In geval van gebruik van een product anders dan voor privé gebruik.
  • Bij het blootstellen van een product aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte.
  • Bij (over)verhitting door of blootstelling aan verwarmingsbronnen.
  • Bij reparaties verricht door uzelf of door derden, tenzij PC reset niet kan voldoen aan een correcte garantie afhandeling waardoor de klant bijvoorbeeld schade lijdt.
  • Bij normale slijtage.
  • Als er sprake is van buiten komende onheilen (zoals brand, bliksem, waterschade, val- of stootschade).
  • Het defect is ontstaan door een virus, illegale software of na onjuiste installatie van software